Chuyên mục:

QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

1.    Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

·         Chi phí đầu tư xây dựng (bất kể nguồn vốn) đều phải được quản lý theo quy định tại (CDPL), cụ thể như sau:

ü  Thời gian quản lý: từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư

ü  Trách nhiệm quản lý: Chủ đầu tư

ü  Yêu cầu: đúng, đủ, phù hợp

ü  Giới hạn: trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt

ü  Điều kiện: việc lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí phải do tổ chức/cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện

·         Chi phí đầu tư xây dựng của dự án sử dụng vốn nhà nước phải được quản lý theo quy định tại (CDPL) và các quy định riêng đối với một số nguồn vốn như:

ü  Vốn đầu tư công

ü  Vốn ngân sách nhà nước

ü  Vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

ü  Vốn vay do Chính phủ bảo lãnh

ü  Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

·         Tìm hiểu về vốn nhà nước

2.    Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm các nội dung theo quy định tại (CDPL), cụ thể như sau:

·         Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

·         Tổng mức đầu tư xây dựng

·         Dự toán xây dựng

·         Giá hợp đồng xây dựng

·         Định mức xây dựng

·         Giá xây dựng

·         Chỉ số giá xây dựng

·         Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

·         Đo bóc khối lượng xây dựng

·         Thanh toán hợp đồng xây dựng

·         Quyết toán hợp đồng xây dựng

·         Thanh lý hợp đồng xây dựng

·         Thanh toán vốn đầu tư xây dựng

·         Quyết toán vốn đầu tư xây dựng

3.    Chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng

·         Việc xác định chi phí chuẩn bị đầu tư là cần thiết để dự trù kinh phí thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng

·         Riêng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự toán chuẩn bị đầu tư phải được phê duyệt để làm cơ sở quản lý, thanh toán và quyết toán chi phí

·         Chi phí chuẩn bị đầu tư được xác định trên cơ sở các công việc cần thực hiện, các quy định của nhà nước, tùy thuộc từng dự án và theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

ü  Giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

o   Đối với dự án quan trọng quốc gia

o   Đối với dự án nhóm A

o   Đối với dự án nhóm B

o   Đối với dự án nhóm C

ü  Giai đoạn quyết định đầu tư

4.    Các loại thuê, phí và lệ phí

Tra cứu các loại thuế, phí và lệ phí tại chuyên mục Quy định pháp luật

 

 

 

-1