Chuyên mục:

CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CDPL

·         Chi phí trong đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí và các loại thuế, phí, lệ phí, trong đó:

ü  Các chi phí được xác định theo khối lượng, định mức, giá và được quản lý tùy theo nguồn vốn

ü  Các loại thuế, phí, lệ phí do cơ quan nhà nước ban hành áp dụng chung, không phụ thuộc nguồn vốn

·         Chi phí đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn đều phải được quản lý theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 132

·         Chi phí đầu tư xây dựng của dự án sử dụng vốn nhà nước phải được quản lý theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, có các quy định riêng về quản lý đối với các nguồn vốn như: vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn vay do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Vốn nhà nước và xác định vốn nhà nước

 

·         Chi phí trong quá trình đầu tư xây dựng bao gồm:

1.    Chi phí chuẩn bị đầu tư

Chi phí chuẩn bị đầu tư được xác định theo 2 giai đoạn là giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và giai đoạn quyết định đầu tư. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải tổ chức lập và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

·         Các chi phí trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

ü  Đối với dự án đầu tư PPP

Các chi phí tùy theo loại dự án:

o   Dự án quan trọng quốc gia

o   Dự án nhóm A

o   Dự án nhóm B

o   Dự án nhóm C

ü  Đối với dự án đầu tư kinh doanh

Các chi phí tùy theo loại dự án:

o   Dự án quan trọng quốc gia

o   Dự án nhóm A

o   Dự án nhóm B

o   Dự án nhóm C

ü  Đối với dự án đầu tư công

Các chi phí tùy theo loại dự án:

o   Dự án quan trọng quốc gia

o   Dự án nhóm A

o   Dự án nhóm B

o   Dự án nhóm C

·         Các chi phí trong giai đoạn quyết định đầu tư

ü  Đối với dự án đầu tư PPP

Các chi phí tùy theo loại dự án:

o   Dự án quan trọng quốc gia

o   Dự án nhóm A

o   Dự án nhóm B

o   Dự án nhóm C

ü  Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản

2.    Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

Sơ bộ tổng mức đầu tư (hay khái toán vốn đầu tư) được xác định trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư để ước tính chi phí đầu tư xây dựng

Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư

3.    Tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư được xác định trong giai đoạn quyết định đầu tư

·         Nội dung tổng mức đầu tư

·         Xác định tổng mức đầu tư

·         Thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư

·         Điều chỉnh tổng mức đầu tư

4.    Dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình được xác định trong giai đoạn thực hiện đầu tư

·         Nội dung dự toán xây dựng

·         Xác định dự toán xây dựng

·         Thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng

·         Điều chỉnh dự toán xây dựng

5.    Dự toán gói thầu xây dựng

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, dự toán gói thầu xây dựng phải được lập và phê duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu

Các loại dự toán gói thầu xây dựng bao gồm:

·         Dự toán gói thầu thi công

·         Dự toán gói thầu mua sắm vật tư thiết bị

·         Dự toán gói thầu tư vấn

·         Dự toán gói thầu hỗn hợp

6.    Định mức xây dựng

Định mức xây dựng là cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý định mức xây dựng

7.    Giá xây dựng

Giá xây dựng là cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý giá xây dựng

8.    Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng phản ánh mức độ biến động giá theo thời gian, là cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý giá xây dựng

9.    Giá ca máy và thiết bị thi công

Giá ca máy và thiết bị thi công là cơ sở để xác định giá xây dựng

Quản lý giá ca máy và thiết bị thi công

10. Đo bóc khối lượng xây dựng

11. Thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

Việc thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng

·         Thanh toán hợp đồng xây dựng

·         Quyết toán hợp đồng xây dựng

·         Thanh lý hợp đồng xây dựng

12. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định về quản lý vốn đầu tư

·         Thanh toán vốn đầu tư xây dựng

·         Quyết toán vốn đầu tư xây dựng

 

 

 

-1