Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đây là giai đoạn triển khai sau khi dự án được phê duyệt và quyết định đầu tư

1. Đối với dự án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật là các dự án thuộc trường hợp theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 5 khoản 3

Các công việc thực hiện trong giai đoạn này gồm: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); thi công xây dựng công trình; nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc khác liên quan khác

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: nếu áp dụng Luật Đấu thầu thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, nếu không áp dụng Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư tự quyết định nhưng phải đảm bảo nhà thầu có đủ điều kiện năng lực quy định

Đối với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng: dự án sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP, dự án không sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Luật Xây dựng điều 132

Đối với công tác quản lý hợp đồng xây dựng: dự án sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP, dự án không sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Luật Xây dựng điều 138

1)   Các công việc cần thực hiện

2)   Quy trình thủ tục thực hiện

2. Đối với dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm dự án đầu tư PPP và các dự án không thuộc trường hợp theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 5 khoản 3

Các công việc thực hiện trong giai đoạn này gồm: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); thi công xây dựng công trình; nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc khác liên quan khác

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: nếu áp dụng Luật Đấu thầu thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, nếu không áp dụng Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư tự quyết định nhưng phải đảm bảo nhà thầu có đủ điều kiện năng lực quy định

Đối với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng: dự án PPP và dự án sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP, dự án không sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Luật Xây dựng điều 132

Đối với công tác quản lý hợp đồng xây dựng: dự án PPP và dựa ns sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP, dự án không sử dụng vốn nhà nước thì thực hiện theo Luật Xây dựng điều 138

1)   Các công việc cần thực hiện

2)   Quy trình thủ tục thực hiện

-1