Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

·        Dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thực hiện theo quy định riêng bao gồm:

ü Công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 129

ü Công trình khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 130

ü Công trình tạm thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 131

·        Đối với các dự án còn lại, giai đoạn thực hiện đầu tư dự án theo quy định dưới đây:  

1.   Giai đoạn thực hiện đầu tư triển khai sau khi dự án được phê duyệt, bao gồm các công việc chủ yếu theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP điều 6 khoản 1b

2.   Quy trình thực hiện

·        Ở giai đoạn này, dự án có thể thực hiện theo hình thức Hợp đồng tổng thầu EPC toàn bộ dự án hoặc Hợp đồng EPC đối với 1 hoặc 1 số công trình của dự án

·        Tùy thuộc hình thức lập dự án, nguồn vốn đầu tư và việc có hay không thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, trình tự thủ tục thực hiện như sau:

ü Đối với dự án đầu tư PPP

o   Các công việc cần thực hiện

o   Quy trình thực hiện:

-   Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước:

o   Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao)

o   Các trường hợp còn lại

-   Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước:

o   Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao)

o   Các trường hợp còn lại

ü Đối với các dự án đầu tư xây dựng khác

o   Các công việc cần thực hiện

o   Quy trình thực hiện:

-   Trường hợp dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

-   Trường hợp dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

-1