Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

·         Đối với các trường hợp đặc thù:

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước: theo quy định tại (CDPL)

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp: theo quy định tại (CDPL)

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình tạm: theo quy định tại (CDPL)

·         Ngoại trừ các trường hợp đặc thù, việc thực hiện đầu tư dự án theo quy định như sau:

 

1.    Giai đoạn thực hiện đầu tư triển khai sau khi dự án được phê duyệt, bao gồm các công việc chủ yếu theo quy định tại (CDPL khoản 1b)

2.    Trình tự thủ tục thực hiện:

·         Ở giai đoạn này, dự án có thể thực hiện theo hình thức Hợp đồng tổng thầu EPC toàn bộ dự án hoặc Hợp đồng EPC đối với 1 hoặc 1 số công trình của dự án

·         Tùy thuộc hình thức lập dự án, nguồn vốn đầu tư và việc có hay không thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, trình tự thủ tục thực hiện như sau:

ü  Dự án đầu tư PPP:

o   Các công việc cần thực hiện

o   Quy trình thực hiện:

ü  Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước

ü  Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước

ü  Dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

o   Các công việc cần thực hiện

o   Quy trình thực hiện:

-       Trường hợp dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

+   Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước:

*   Nếu không thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC

*   Nếu thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC

+   Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước:

*   Nếu không thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC

*   Nếu thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC

-       Trường hợp dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

+   Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước

+   Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước

-1