Chuyên mục:

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

Đầu tư xây dựng là việc đầu tư xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng (theo quy định tại (CDPL khoản 20)

Dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại (CDPL khoản 15)

1.    Trường hợp nào phải lập dự án đầu tư xây dựng

Trừ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ, tất cả các trường hợp khác khi đầu tư xây dựng đều phải lập dự án

2.    Các giai đoạn triển khai dự án

Trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù, các dự án còn lại được triển khai theo 04 giai đoạn gồm:

·         Giai đoạn Quyết định chủ trương đầu tư

·         Giai đoạn Quyết định đầu tư

·         Giai đoạn Thực hiện đầu tư

·         Giai đoạn Kết thúc đầu tư

3.    Các yếu tố quyết định thủ tục đầu tư dự án

Thủ tục đầu tư dự án phụ thuộc vào các yếu tố sau:

·      Nhóm dự án

·      Loại và cấp công trình

·      Nguồn vốn đầu tư

·      Tính chất đầu tư

4.    Các quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án

·      Nguyên tắc áp dụng:

ü  Bắt buộc áp dụng đối với dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của văn bản pháp luật, khuyến khích áp dụng đối với các trường hợp khác

ü  Việc áp dụng phải đảm bảo phù hợp với thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật

ü  Khi áp dụng văn bản pháp luật cần lưu ý xem xét các quy định chuyển tiếp của văn bản pháp luật và các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có)

·      Các quy định chủ yếu:

ü  Áp dụng chung đối với mọi dự án gồm có:

o   Luật Xây dựng, quy định về quản lý dự án, quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

o   Các quy định về quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng chống cháy nổ, giám sát đánh giá đầu tư, …

ü  Ngoài các quy định chung, tùy từng dự án cụ thể còn có các quy định riêng như sau:

o   Theo mục đích đầu tư có:

-       Các quy định về đầu tư kinh doanh

-       Các quy định về đầu tư công

-       Các quy định về đầu tư PPP

o   Theo nguồn vốn đầu tư có:

-       Các quy định về quản lý chi phí đối với dự án sử dụng vốn nhà nước

-       Các quy định về đấu thầu, hợp đồng, quản lý và sử dụng vốn nhà nước, tài sản công, …

o   Theo chuyên ngành đầu tư có các quy định về đầu tư nhà ở, công trình giao thồng, công trình hàng hải, công trình di tích, …

-1