Chuyên mục:

HỢP ĐỒNG

 

1.    Hệ thống quy định pháp luật về hợp đồng

·         Các quy định về hợp đồng dân sự

·         Các quy định về hợp đồng chuyên ngành

·         Các quy định về hợp đồng xây dựng

 

2.    Nguyên tắc áp dụng quy định về hợp đồng

·         Việc áp dụng các quy định về hợp đồng phải đảm bảo phù hợp với phạm vi và đối tượng áp dụng được quy định trong các văn bản pháp lý

·         Đối với hợp đồng chuyên ngành, những nội dung mà pháp luật chuyên ngành không có quy định thì áp dụng các quy định về hợp đồng theo Luật Dân sự

·         Đối với hợp đồng liên quan đến nhà tài trợ mà có quy định của nhà tài trợ khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì áp dụng theo quy định của nhà tài trợ

·         Trường hợp các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết có quy định về hợp đồng khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì áp dụng theo quy định của thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết

 

 

 

-1