Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Giai đoạn này bao gồm các công việc: lập, thẩm định, quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan

Tùy thuộc mục tiêu và nguồn vốn đầu tư, dự án thực hiện theo các quy định như sau:

1.   Nguyên tắc thực hiện

1)   Đối với dự án sử dụng vốn ODA/vốn vay ưu đãi nước ngoài: thủ tục lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo Nghị định 56/2020/NĐ-CP

2)   Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công: thủ tục lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020/NĐ-CP

3)   Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước đầu tư công và vốn khác: thủ tục lập, thẩm định và chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP

4)   Đối với dự án đầu tư PPP: thủ tục lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-CP

2.   Các công việc thực hiện

1)   Đối với dự án đầu tư công

2)   Đối với dự án đầu tư kinh doanh

3)   Đối với dự án PPP

3.   Quy trình thủ tục

1)   Đối với dự án đầu tư công

2)   Đối với dự án đầu tư kinh doanh

3)   Đối với dự án PPP

-1