Chuyên mục:

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIAI ĐOẠN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH

Trường hợp dự án có sử dụng vốn đầu tư công thì thủ tục thực hiện như đối với dự án đầu tư công (theo Luật Đầu tư điều 4 khoản 3 điểm b), dự án có sử dụng vốn ODA/vốn vay ưu đãi nước ngoài thì thủ tục thực hiện theo Nghị định 56/2020/NĐ-CP điều 14

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn ODA/vốn vay ưu đãi nước ngoài thì quy trình thủ tục thực hiện xem chi tiết tại đây

Đối với dự án sử dụng các nguồn vốn khác thì quy trình thủ tục thực hiện tùy thuộc đối tượng và thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm các trường hợp như sau:  

1.   Đối với dự án do cơ quan nhà nước lập

1.1.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

1.2.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng

1.3.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

1.4.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

2.   Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất

2.1.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

2.2.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng

2.3.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

2.4.  Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

-1