Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

·         Đối với các trường hợp đặc thù:

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước: theo quy định tại (CDPL)

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp: theo quy định tại (CDPL)

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình tạm: theo quy định tại (CDPL)

·         Ngoại trừ các trường hợp đặc thù, việc kết thúc đầu tư dự án theo quy định như sau:

 

1.    Giai đoạn kết thúc đầu tư thực hiện sau khi dự án đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các công việc chủ yếu theo quy định tại (CDPL khoản 1c)

2.    Trình tự thủ tục thực hiện:

·         Đối với dự án đầu tư PPP:

ü  Các công việc cần thực hiện

ü  Quy trình thực hiện

·         Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

ü  Các công việc cần thực hiện

ü  Quy trình thực hiện

-1