Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

·        Dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thực hiện theo quy định riêng bao gồm:

ü Công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 129

ü Công trình khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 130

ü Công trình tạm thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 131

·        Đối với các dự án còn lại, giai đoạn kết thúc đầu tư dự án theo quy định dưới đây:  

1.   Giai đoạn kết thúc đầu tư thực hiện sau khi dự án đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các công việc chủ yếu theo quy định tại CDPL

2.   Trình tự thủ tục thực hiện:

·        Đối với dự án đầu tư PPP:

ü Các công việc cần thực hiện

ü Quy trình thực hiện

·        Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

ü Các công việc cần thực hiện

ü Quy trình thực hiện

-1