Chuyên mục:

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

Quy trình thủ tục giai đoạn kết thúc đầu tư dự án PPP xem chi tiết tại đây

Đối với các dự án đầu tư xây dựng khác, quy trình thủ tục thực hiện như sau:

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy đổi vốn đầu tư xây dựng (nếu dự án sử dụng vốn nhà nước có thời gian thi công > 2 năm) 

 

Quyết toán dự án

 

Bảo hành công trình

 

Xử lý sự cố công trình (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo trì công trình

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sở công trình xây dựng (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

-1