Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

·        Dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thực hiện theo quy định riêng bao gồm:

ü Công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 129

ü Công trình khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 130

ü Công trình tạm thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 131

·        Đối với các dự án còn lại, giai đoạn quyết định đầu tư dự án theo quy định dưới đây:  

1.   Việc quyết định đầu tư (phê duyệt dự án) là căn cứ để triển khai thực hiện đầu tư

·        Người quyết định đầu tư phê duyệt dự án theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 3 khoản 27

·        Thẩm quyền quyết định đầu tư tùy thuộc loại dự án và nguồn vốn sử dụng

Xem chi tiết thẩm quyền quyết định đầu tư tại đây

2.   Quy trình thực hiện

·        Trường hợp dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey) thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn tổng thầu Turnkey để thực hiện toàn bộ các công việc từ lập dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình. Chủ đầu tư và tổng thầu triển khai thực hiện theo quy định của hợp đồng ký kết

·        Trường hợp dự án không thực hiện theo hình thức hợp đồng Turnkey thì trình tự thủ tục thực hiện như sau:

ü Đối với dự án đầu tư PPP

ü Đối với các dự án đầu tư xây dựng khác

o   Các công việc cần thực hiện

o   Quy trình thực hiện tùy thuộc hình thức lập dự án và nguồn vốn đầu tư như sau:

-   Trường hợp dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

+   Dự án sử dụng vốn đầu tư công

+   Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công

+   Dự án không sử dụng vốn nhà nước

-   Trường hợp dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

+   Dự án sử dụng vốn đầu tư công

+   Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công

+   Dự án không sử dụng vốn nhà nước

-1