Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

·         Đối với các trường hợp đặc thù:

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước: theo quy định tại (CDPL)

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp: theo quy định tại (CDPL)

ü  Dự án đầu tư xây dựng công trình tạm: theo quy định tại (CDPL)

·         Ngoại trừ các trường hợp đặc thù, việc quyết định đầu tư (phê duyệt dự án) theo quy định như sau:

 

1.    Việc quyết định đầu tư (phê duyệt dự án) là căn cứ để triển khai thực hiện đầu tư

·         Người quyết định đầu tư phê duyệt dự án (theo quy định tại CDPL khoản 27)

·         Thẩm quyền quyết định đầu tư tùy thuộc loại dự án và nguồn vốn sử dụng

Xem: Thẩm quyền quyết định đầu tư

2.    Trình tự thủ tục thực hiện

·         Trường hợp dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey) thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn tổng thầu Turnkey để thực hiện toàn bộ các công việc từ lập dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình. Chủ đầu tư và tổng thầu triển khai thực hiện theo quy định của hợp đồng ký kết

·         Trường hợp dự án không thực hiện theo hình thức hợp đồng Turnkey thì trình tự thủ tục thực hiện như sau:

ü  Dự án đầu tư PPP

o   Các công việc cần thực hiện

o   Quy trình thực hiện tùy thuộc loại dự án như sau:

-   Đối với dự án nhóm B trở lên

-   Đối với dự án nhóm C

ü  Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

o   Các công việc cần thực hiện

o   Quy trình thực hiện tùy thuộc hình thức lập dự án và nguồn vốn đầu tư như sau:

-   Trường hợp dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

+   Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công

+   Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công

+   Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước

-   Trường hợp dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

+   Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công

+   Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công

+   Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước

 

 

-1