Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đây là giai đoạn triển khai sau khi dự án được quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm các công việc: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan

1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công

Dự án thuộc Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 5 khoản 3 thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án khác phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư thực hiện theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu

Việc quản lý chi phí thực hiện theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Việc quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP

1)   Các công việc cần thực hiện

2)   Quy trình thủ tục thực hiện

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Dự án thuộc Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 5 khoản 3 thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án khác phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư thực hiện theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Việc lựa chọn nhà thầu nếu áp dụng Luật Đấu thầu thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, nếu không áp dụng Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư tự quyết định nhưng phải đảm bảo nhà thầu có đủ điều kiện năng lực quy định

Việc quản lý chi phí thực hiện theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Việc quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP

1)   Các công việc cần thực hiện

2)   Quy trình thủ tục thực hiện

3. Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước

Dự án thuộc Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 5 khoản 3 thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án khác phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư thực hiện theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Việc lựa chọn nhà thầu nếu áp dụng Luật Đấu thầu thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, nếu không áp dụng Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư tự quyết định nhưng phải đảm bảo nhà thầu có đủ điều kiện năng lực quy định

Việc quản lý chi phí thực hiện theo Luật Xây dựng điều 132

Việc quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng điều 138

1)   Các công việc cần thực hiện

2)   Quy trình thủ tục thực hiện

4. Đối với dự án đầu tư PPP

Dự án PPP phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thực hiện theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới thực hiện sau khi quyết định chủ trương đầu tư, đối với các dự án khác thực hiện sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

Việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu do cơ quan nhà nước là bên mời thầu thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu do nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án là bên mời thầu thì thực hiện theo Quy chế lựa chọn nhà thầu do nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án ban hành

Việc quản lý chi phí thực hiện theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Việc quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP

1)   Các công việc cần thực hiện

2)   Quy trình thủ tục thực hiện

-1