Chuyên mục:

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP

Giai đoạn quyết định đầu tư xây dựng bao gồm các công việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; lựa chọn nhà đầu tư và các công việc cần thiết khác liên quan, cụ thể như sau:

1.   Các công việc chính

1.1.  Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất thì cơ quan nhà nước giao nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; đối với các dự án khác thì đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 11 khoản 1

1.2.  Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Đối với d án quan trọng quốc gia: Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định toàn bộ nội dung, thủ tục thực hiện theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP

- Dự án nhóm A, B, C: Người quyết định đầu tư thẩm định các nội dung theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 12 khoản 6; cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 13 khoản 3

1.3.  Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Xem Thẩm quyền quyết định đầu tư

2.   Lựa chọn nhà đầu tư

- Thời điểm thực hiện: đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới thì thực hiện ngay sau khi quyết định chủ trương đầu tư; đối với dự án thông thường thì thực hiện sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 35/2021/NĐ-CP

3.   Các công việc liên quan

3.1.  Đăng ký cấp mã số dự án đầu tư

Nếu dự án có thanh toán vốn qua Kho bạc nhà nước thì phải đăng ký cấp mã số dự án theo Thông tư 185/2015/TT-BTC 

3.2.  Xin chấp thuận độ cao công trình

Nếu dự án có công trình thuộc Nghị định 32/2016/NĐ-CP điều 9 thì phải xin chấp thuận độ cao theo Nghị định 32/2016/NĐ-CP

3.3.  Thi tuyển phương án kiến trúc

Nếu dự án có công trình thuộc Luật Kiến trúc điều 17 khoản 2 thì phải tổ chức thi tuyển kiến trúc theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP

3.4.  Lựa chọn phương án mỹ thuật

Nếu dự án công trình tượng đài, tranh hoành tráng thì phải tổ chức lựa chọn phương án mỹ thuật theo Nghị định 113/2013/NĐ-CP

3.5.  Quy hoạch xây dựng

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo tuyến: phải xin thỏa thuận/chấp thuận phương án tuyến

- Đối với dự án đầu  xây dựng công trình tập trung thuộc khu vực chưa có (hoặc chưa phù hợp) quy hoạch chi tiết xây dựng:

+ Dự án thuộc khu vực đô thị hoặc trong khu chức năng mà có quy mô < 5ha (riêng nhà chung cư phải < 2ha) thì không cần lập quy hoạch chi tiết xây dựng 

+ Các trường hợp khác thì phải lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

3.6.  Phòng cháy chữa cháy

1) Dự án có công trình thuộc Nghị định 136/2020/NĐ-CP Phụ lục V Mục 15,16 phải được cảnh sát PCCC chấp thuận địa điểm trước khi thiết kế

2) Dự án có công trình thuộc Nghị định 136/2020/NĐ-CP Phụ lục V phải được thỏa thuận/chấp thuận giải pháp PCCC trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

3.7.  Lập nhiệm vụ thiết kế

- Nhiệm vụ thiết kế được xác định trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Nội dung thực hiện theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 32

3.8.  Khảo sát xây dựng, kiểm định chất lượng công trình

- Tùy thuộc yêu cầu thiết kế để thực hiện các công tác gồm: khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, khảo sát hiện trạng, kiểm định chất lượng công trình (đối với cải tạo, sửa chữa, nâng cấp)

- Các thủ tục bao gồm: lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, giám sát khảo sát, thực hiện và báo cáo kết quả khảo sát

3.9.  Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật

- Công việc này thực hiện đối với dự án có kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung ngoài khu vực dự án thì thực hiện thủ tục thỏa thuận đấu nối trong quá trình lập dự án

- Các thủ tục thỏa thuận đấu nối bao gồm: cấp điện, cấp nước, thoát nước, công trình ngầm, giao thông

3.10.   Đánh giá tác động môi trường

- Các dự án thuộc Nghị định 18/2015/NĐ-CP điều 12 khoản 1 phải đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt

- Các công việc bao gồm: lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

3.11.   Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Việc thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định

- Nội dung thực hiện theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

3.12.   Các thủ tục quản lý chi phí

Dự án phải quản lý chi phí theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP, các công việc cần thực hiện bao gồm:

- Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu trước khi lựa chọn nhà thầu

- Lập, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư đồng thời với dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật)

- Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng đối với công trình chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Các công việc quản lý chi phí khác (định mức, đơn giá, giá, thanh toán, …)

3.13.   Các thủ tục quản lý đấu thầu

- Đối với gói thầu do cơ quan nhà nước là bên mời thầu thì phải áp dụng Luật Đấu thầu, các công việc cần thực hiện bao gồm:

+ Lập, thẩm định, phê duyệt và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn quyết định đầu tư

* Việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu điều 36 khoản 1 điểm b

* Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thâu quốc gia theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT điều 8 khoản 1

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt

- Đối với gói thầu do nhà đầu tư là bên mời thầu thì thực hiện theo quy định của nhà đầu tư

3.14.   Các thủ tục quản lý hợp đồng xây dựng

Việc quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP

-1