Chuyên mục:

ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

Các loại hình đấu thầu liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng gồm có lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư PPP và đấu giá quyền sử dụng đất. Việc lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thực hiện theo pháp luật về đấu thầu, việc lựa chọn nhà đầu tư PPP thực hiện theo pháp luật về đầu tư PPP, việc đấu giá quyền sử dụng thực hiện theo pháp luật về đất đai.

Những nguyên tắc cơ bản và quy trình thủ tục thực hiện đối với từng trường hợp như sau:

1. Lựa chọn nhà thầu xây dựng

1.1. Trường hợp thuộc đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu

- Chủ đầu tư/bên mời thầu thực hiện theo trình tự sau: 

1)   Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

+ Bố trí vốn thực hiện gói thầu

+ Lập và phê duyệt dự toán gói thầu

2)   Tổ chức lựa chọn nhà thầu (xem Các quy trình lựa chọn nhà thầu)

- Nhà thầu chỉ được tham dự thầu nếu:

1)   Có tư cách hợp lệ theo Luật Đấu thầu điều 5

2)   Bảo đảm cạnh tranh theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP điều 2

1.2. Trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu

- Chủ đầu tư/bên mời thầu tự quyết định cách thức lựa chọn nhà thầu nhưng phải đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực hành vi dân sự (theo Bộ luật Dân sự) và có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư PPP phải ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu (không nhất thiết phải áp dụng theo pháp luật về đấu thầu) để áp dụng thống nhất cho toàn bộ dự án

2. Lựa chọn nhà đầu tư

2.1. Lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP

- Việc lựa chọn nhà đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện theo pháp luật về đầu tư PPP. Tùy thuộc điều kiện cụ thể theo quy định, có 4 hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng gồm đấu thầu rộng rãi, đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn trong trường hợp đặc biệt

- Nhà đầu tư chỉ được tham dự thầu nếu có tư cách hợp lệ theo Luật Đầu tư PPP điều 29 và bảo đảm cạnh tranh theo Luật Đầu tư PPP điều 30

- Nhà đầu tư nước ngoài không được tham dự thầu đối với các dự án thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP Phụ lục I Mục A

- Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo Nghị định 35/2021/NĐ-CP điều 30

Xem Các quy trình lựa chọn nhà đầu tư PPP

2.2. Lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất

- Việc lựa chọn nhà đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện theo pháp luật về đấu thầu. Tùy thuộc điều kiện cụ thể theo quy định, có 4 hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng gồm đấu thầu rộng rãi quốc tế, đấu thầu rộng rãi trong nước, chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn trong trường hợp đặc biệt

- Nhà đầu tư cần lưu ý chỉ tham dự thầu nếu có tư cách hợp lệ theo Luật Đấu thầu điều 5 và bảo đảm cạnh tranh theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP điều 2

- Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư và được tiến hành theo 02 giai đoạn như sau:

1)   Lựa chọn sơ bộ nhà đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

2)   Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

3. Đấu giá quyền sử dụng đất

- Việc đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện theo pháp luật về đất đai. Đất đấu giá phải có đủ điều kiện theo Luật Đất đai điều 119 khoản 1

- Tùy điều kiện cụ thể, cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đã giải phóng mặt bằng theo 2 phương án như sau:

1)   Tổ chức đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

2)   Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và công trình (nếu có), sau khi hoàn thành thì tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

- Đối tượng tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện theo Luật Đất đai điều 119 khoản 2

- Xem Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

-1