Chuyên mục:

QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

 

1.  Nguyên tắc chung về đấu thầu

Đấu thầu là quá trình thực hiện các hoạt động để lựa chọn nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư. Hoạt động đấu thầu trong một số trường hợp cụ thể tùy thuộc đối tượng và nguồn vốn phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu

·         Trường hợp nào phải áp dụng Luật Đấu thầu:

ü  Xác định đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu

ü  Xác định vốn nhà nước và tỷ lệ vốn nhà nước

·         Đối với trường hợp không phải áp dụng Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư/bên mời thầu tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư nhưng phải đảm bảo:

ü  Nhà thầu/nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện năng lực và hoạt động theo các quy định của pháp luật

ü  Đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dự án (thực hiện dự án PPP, dự án sử dụng đất): phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp (theo quy định tại CDPLkhoản 2)

ü  Đối với trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải thực hiện theo thỏa thuận quốc tế (nếu có)

 

2.  Quy định của pháp luật về đấu thầu

a.    Các yêu cầu chung

·         Các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại (CDPL)

·         Nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu phải đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại (CDPL)

·         Quá trình đấu thầu phải tuẩn thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh như sau:

ü  Đối với lựa chọn nhà thầu: theo quy định tại (CDPL)

ü  Đối với lựa chọn nhà đầu tư: theo quy định tại (CDPL)

·         Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ được phát hành khi đáp ứng điều kiện quy định tại (CDPL)

·         Các thông tin đấu thầu phải được đăng tải theo quy định tại (CDPL khoản 1)

ü  Trách nhiệm cung cấp và đăng tải thông tin:

-       Đối với lựa chọn nhà thầu: theo quy định tại (CDPL)

-       Đối với lựa chọn nhà đầu tư: theo quy định tại (CDPL)

ü  Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin: 

-       Đối với lựa chọn nhà thầu: theo quy định tại (CDPL)

-       Đối với lựa chọn nhà đầu tư: theo quy định tại (CDPL)

·         Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu theo quy định tại (CDPL)

·         Đồng tiền dự thầu theo quy định tại (CDPL)

·         Bảo đảm dự thầu theo quy định tại (CDPL)

·         Chi phí trong đấu thầu:

ü  Đối với lựa chọn nhà thầu: theo quy định tại (CDPL)

ü  Đối với lựa chọn nhà đầu tư: theo quy định tại (CDPLCDPLkhoản 2)<

·         Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định tại (CDPL)

·         Đấu thầu quốc tế theo quy định tại (CDPL)

b.    Kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu phải được phê duyệt trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư

·         Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

·         Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

c.    Quy trình đấu thầu

·         Quy trình lựa chọn nhà thầu

·         Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

 

 

-1