Chuyên mục:

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP

Quy trình thủ tục thực hiện tùy thuộc tính chất dự án như sau:

1.   Đối với dự án PPP thông thường

1.1.  Dự án quan trọng quốc gia

1.2.  Dự án do Thủ tướng quyết định chủ trương

1.3.  Dự án do Bộ, ngành, địa phương quyết định chủ trương

2.   Đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới

2.1.  Dự án quan trọng quốc gia

2.2.  Dự án do Thủ tướng quyết định chủ trương

2.3.  Dự án do Bộ, ngành, địa phương quyết định chủ trương

-1