Chuyên mục:

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Quy trình thủ tục thực hiện tùy thuộc quy mô và hình thức lập dự án như sau:

1.   Trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

2.   Trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

2.1.  Dự án quan trọng quốc gia

2.2.  Dự án nhóm A

2.3.  Dự án nhóm B

2.4.  Dự án nhóm C

-1