Chuyên mục:

Tải văn bản

Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Điều 100. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

5. Chủ sử dụng dự án đầu tư công lập và gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan đầu mi thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau;

a) Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành dự án hng năm trong thời gian từ khi đưa dự án vào khai thác, vận hành đến khi có Báo cáo đánh giá tác động dự án;

b) Báo cáo đánh giá tác động dự án.

 

-1