Chuyên mục:

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

 

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự (theo Luật Xây dựng điều 138 khoản 1).

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Các loại hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, hợp đồng xây dựng gồm các loại theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP điều 3.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, hợp đồng xây dựng gồm các loại theo Luật Xây dựng điều 140.

2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP điều 4.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, thực hiện theo Luật Xây dựng điều 138 khoản 2.

3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo Luật Xây dựng điều 138 khoản 3.

4. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP điều 6.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, thực hiện theo Luật Xây dựng điều 139.

5. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng thực hiện theo Luật Xây dựng điều 138 khoản 4.

6. Nội dung và hồ sơ hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Nhà nước.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, thực hiện theo Luật Xây dựng điều 141, 142.

7. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP Chương II Mục 5.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, thực hiện theo Luật Xây dựng điều 143.

8. Thanh toán hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP điều 19.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, thực hiện theo Luật Xây dựng điều 144.

9. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP điều 40,41.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, thực hiện theo Luật Xây dựng điều 145.

10. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng

Việc thưởng, phạt vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng điều 146.

11. Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư PPP, thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP Chương II Mục 7.

Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, thực hiện theo Luật Xây dựng điều 146 khoản 8.

12. Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng

Việc quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng điều 147.

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

-1