Chuyên mục:

GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đây là giai đoạn triển khai sau khi các công trình của dự án đã được nghiệm thu thành thành bàn giao đưa vào sử dụng

1. Những công việc cần thực hiện

Giai đoạn này bao gồm các công việc: quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng và các công việc cần thiết khác (theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 4 khoản 1 điểm c)

1.1. Quyết toán dự án hoàn thành

- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP, việc quyết toán thực hiện theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 35 như sau:

+ Dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

+ Dự án PPP thực hiện quyết toán theo Nghị định 28/2021/NĐ-CP

- Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, việc quyết toán thực hiện theo Luật Xây dựng điều 137

1.2. Xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (thực hiện đối với dự án PPP)

Sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng, doanh nghiệp dự án thực hiện theo Nghị định 35/2021/NĐ-CP điều 76

1.3. Bảo hành công trình xây dựng

Nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung cấp thiết bị có trách nhiệm bảo hành sản phẩm do mình cung cấp (theo Luật Xây dựng điều 125)

Nội dung công tác bảo hành thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Chương III Mục 1

1.4. Các công việc khác

1) Quy đổi vốn đầu tư xây dựng (đối với dự án sử dụng vốn nhà nước có thời gian thi công > 2 năm): nội dung thực hiện theo Thông tư 11/2021/TT-BXD

2) Cấp giấy chứng nhận quyền sở công trình xây dựng (nếu cần thiết): nội dung thực hiện theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

3) Tổ chức khai thác, vận hành công trình (đối với dự án PPP): nội dung thực hiện theo Luật PPP và Nghị định 28/2021/NĐ-CP

4) Bảo trì công trình xây dựng: nội dung thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Chương III Mục 2

5) Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (đối với dự án đầu tư công): thực hiện theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP điều 100 khoản 5

6) Xử lý sự cố công trình xảy ra trong quá trình khai thác sử dụng (nếu có): nội dung thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Chương IV

7) Chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (đối với dự án PPP): nội dung thực hiện theo Luật PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-CP

8) Chấm dứt, thanh lý hợp đồng dự án (đối với dự án PPP): nội dung thực hiện theo Luật PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-CP

2. Quy trình thủ tục thực hiện

1) Đối với dự án đầu tư xây dựng

2) Đối với dự án đầu tư PPP

-1