Chuyên mục:

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PPP

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

Xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy đổi vốn đầu tư xây dựng (nếu dự án có thời gian thi công > 2 năm) 

 

Quyết toán dự án

 

Bảo hành công trình

 

Chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

 

Xử lý sự cố công trình (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo trì công trình

 

Chấm dứt, thanh lý hợp đồng dự án

 

-1