Chuyên mục:

GIỚI THIỆU

www.sotay56.vn là website đầu tiên thực hiện việc hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng tại Việt Nam, trợ giúp cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam trong việc kiểm soát quá trình đầu tư xây dựng đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hợp pháp và hiệu quả.

Với đội ngũ chuyên gia đã nhiều năm tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trong vai trò là nhà thầu, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi nhận thấy việc triển khai hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực thi theo quy định của pháp luật do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhiều, còn chồng chéo và thường xuyên thay đổi.

Quá trình triển khai hoạt động đầu tư xây dựng ngoài quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về xây dựng thì tùy theo đặc tiểm và tính chất đầu tư mà còn chịu sự điều chỉnh của rất nhiều quy định pháp luật chuyên ngành khác. Do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhiều cả về số lượng, cấp độ, lĩnh vực nên không có một văn bản pháp luật nào hệ thống hóa đầy đủ quy trình thủ tục đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư. Bên cạnh đó, tùy theo tư duy và nhận thức mà cách hiểu và thực thi các quy định pháp luật vẫn còn có những khác biệt dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ năm 2011, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu hệ thống hóa toàn bộ các quy định pháp luật liên quan với tham vọng xây dựng một bức tranh toàn cảnh đầy đủ về quá trình triển khai hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu nghiên cứu nhận thấy khối lượng tài liệu quá lớn nên chúng tôi quyết định trước hết sẽ tập trung vào hệ thống hóa các tài liệu do các cơ quan trung ương ban hành có phạm vi áp dụng trong cả nước mà chưa nghiên cứu các tài liệu có phạm vi áp dụng trong từng địa phương.

Đến năm 2017, chúng tôi đã ra mắt phiên bản đầu tiên với những chuyên mục chủ yếu như sau:

1. THỦ TỤC ĐẦU TƯ bao gồm:

- Quy trình đầu tư xây dựng cho các loại dự án đầu tư công, đầu tư kinh doanh và đầu tư PPP được mô tả theo 04 giai đoạn: chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầutư và kết thúc đầu tư.

- Chi tiết thực hiện từng thủ tục đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư xây dựng.

2. ĐẤU THẦU bao gồm:

- Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn, phi tư vấn, xây lắp, mua sắm, hỗn hợp.

- Các quy trình lựa chọn nhà đầu tư PPP, nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

- Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất.

3. CHI PHÍ bao gồm:

- Các nguyên tắc, yêu cầu và thủ tục về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Các loại chi phí, phí và lệ phí trong từng giai đoạn đầu tư xây dựng.

- Phương pháp xác định từng loại chi phí, phí, lệ phí.

4. HỢP ĐỒNG bao gồm:

- Phạm vi, nguyên tắc áp dụng và các yêu cầu đối với hợp đồng xây dựng.

- Các mẫu hợp đồng xây dựng

5. Những chuyên mục khác

------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ liên hệ

CÔNG TY TNHH KHỞI THUẬN

Số 117 ngõ 580 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 0846746333

Email: sotay56.vn@gmail.com

 

 

 

-1