Chuyên mục:

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIAI ĐOẠN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Quy trình thủ tục thực hiện tùy thuộc quy mô, nguồn vốn và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, như sau:

1)   Đối với dự án quan trọng quốc gia: xem chi tiết tại đây

2)   Đối với các dự án nhóm A, B và C: theo bảng dưới đây

Thẩm quyền quyết định chủ trương

Quy trình thủ tục

DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA/VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI

1.   Thủ tướng

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

2.   Bộ/cơ quan trung ương

 

 

Nhóm C

3.   UBND cấp tỉnh

 

 

Nhóm C

DỰ ÁN KHÔNG SỬ DỤNG VỐN ODA/VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI

1.   Thủ tướng

Nhóm A

 

 

2.   Bộ/cơ quan trung ương

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

3.   HĐND cấp tỉnh

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

4.   HĐND cấp huyện

 

Nhóm B

Nhóm C

5.   HĐND cấp xã

 

Nhóm B

Nhóm C

6.   UBND cấp tỉnh

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

7.   UBND cấp huyện

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

8.   UBND cấp xã

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

9.   Đơn vị sự nghiệp công lập

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

 

-1