Chuyên mục:

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPP

Giai đoạn chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư PPP bao gồm các công việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các công việc cần thiết khác liên quan, cụ thể như sau:

1)   Đơn vị chuẩn bị đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 10 như sau:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công thì trình cơ quan chủ quản thẩm định và phê duyệt

- Đối với các dự án khác thì đơn vị chuẩn bị đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt

2)   Sau khi dự toán chuẩn bị đầu tư được duyệt, đơn vị chuẩn bị đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với lưu ý như sau:

- Nếu thuộc đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu thì:

+ Công việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là công việc tư vấn đầu tư xây dựng (theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 31 khoản 1) phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo pháp luật về đấu thầu

+ Đơn vị chuẩn bị đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu điều 36 khoản 1 điểm b và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT điều 8 khoản 1

- Trước khi lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đơn vị chuẩn bị đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn (theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 16 khoản 1):

+ Lập dự toán gói thầu theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 17 

+ Thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 18 như sau:

* Nếu dự kiến lựa chọn nhà thầu trong nước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì đơn vị chuẩn bị đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt

* Nếu dự kiến lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì đơn vị chuẩn bị đầu tư trình cơ quan chủ quản dự án thẩm định và phê duyệt

3)   Nhà thầu tư vấn hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư (nếu tự thực hiện) lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo Nghị định 35/2021/NĐ-CP

4)   Sau khi lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đơn vị chuẩn bị đầu tư lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia thì thực hiện theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP

- Đối với dự án nhóm A trở xuống thì thực hiện theo Nghị định 35/2021/NĐ-CP

5)   Các công việc khác

- Trường hợp nhà đầu tư chủ động đề xuất thực hiện dự án (ngoài các dự án mà cơ quan nhà nước đang lập hoặc đã giao nhà đầu tư khác lập) thì phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo Luật Đầu tư PPP điều 27 khoản 1

- Để đảm bảo mục tiêu, quy mô đầu tư là phù hợp với quy hoạch xây dựng, đơn vị chuẩn bị đầu tư cần thực hiện thủ tục xin giới thiệu địa điểm xây dựng theo Luật Xây dựng điều 46 trước khi tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

- Việc thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư (nếu cơ quan thẩm định có yêu cầu)

- Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các hợp đồng tư vấn khác (nếu có) phải được quản lý theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Thông tư 08/2016/TT-BXD

- Dự án sau khi quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục công bố theo Luật Đầu tư PPP điều 25 khoản 1

- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công thì thực hiện thủ tục bố trí vốn đầu tư công sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư (theo Luật Đầu tư PPP điều 74)

-1