Chuyên mục:

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi là các dự án không thuộc trường hợp theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 5 khoản 3  

Trừ dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey) hoặc hợp đồng Thiết kế - Mua sắm - Thi công (EPC) hoặc hợp đồng Thiết kế - Mua sắm (EP) hoặc hợp đồng Thiết kế - Thi công (EC), quy trình thủ tục thực hiện trong các trường hợp khác như sau:

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

Dự án thanh toán qua Kho bạc NN

 

 

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký thông tin mã số dự án đầu tư

 

 

Lập, thẩm định, phê duyệt và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức quản lý dự án

 

 

 

 

 

 

 

Dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lựa chọn đơn vị lập dự toán các gói thầu tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án chưa GPMB

 

 

Có công trình cần phá dỡ, di dời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

 

Phá dỡ, di dời công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rà phá bom mìn vật nổ

 

 

 

 

 

 

Khảo sát, lập thiết kế sau thiết kế cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt và nghiệm thu hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lựa chọn các nhà thầu xây lắp, mua sắm, giám sát thi công

 

Xin giấy phép xây dựng

 

Mua bảo hiểm công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị công trường xây dựng

 

Thông báo khởi công xây dựng

 

Chuẩn bị thi công xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý quá trình thi công xây dựng công trình

 

Kiểm tra, nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi đưa vào thi công, lắp đặt

 

Xử lý sự cố xảy ra trong quá trình thi công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiệm thu công việc xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn giao công trình xây dựng

 

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc dự án đầu tư

 

Nghiệm thu, quyết toán, thanh lý các hợp đồng xây dựng

 

 

Xem thêm:

1)   Quy trình thủ tục đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey)

2)   Quy trình thủ tục đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Thiết kế - Mua sắm - Thi công (EPC)

3)   Quy trình thủ tục đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Thiết kế - Mua sắm (EP)

4)     Quy trình thủ tục đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Thiết kế - Thi công (EC)

 

 

 

-1