Chuyên mục:

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

1. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành

Hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh chung của các quy định pháp luật về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, đất đai, bảo vệ môi trường, PCCC, an toàn vệ sinh, lao động, …

Ngoài ra:

- Theo mục tiêu đầu tư, có các quy định pháp luật về đầu tư công, đầu tư kinh doanh và đầu tư PPP

- Theo chuyên ngành, có các quy định pháp luật do Bộ/ngành ban hành đối với lĩnh vực quản lý

- Theo nguồn vốn đầu tư, có các quy định pháp luật về: vốn ngân sách, vốn đầu tư công, vốn ODA/vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn viện trợ phi chính phủ, vốn nhà nước, …

- Theo địa bàn đầu tư, có các quy định pháp luật của từng địa phương

Tổng hợp hệ thống văn bản pháp luật hiện hành 

2. Nguyên tắc áp dụng

Pháp luật về đầu tư xây dựng chỉ điều chỉnh đối với các hoạt động đầu tư vào công trình xây dựng (xây mới hoặc cải tạo sửa chữa). Hoạt động đầu tư không có công trình xây dựng thì không chịu sự điều chỉnh của pháp luật về đầu tư xây dựng

Công trình xây dựng là sản phẩm có các đặc điểm như sau: (1) được liên kết với đất (kể cả liên kết mềm bằng neo, dây, xích); (2) được tạo thành bời nhân công, thiết bị, vật tư xây dựng (kể cả công trình đào ao, hồ, kênh, mương, hầm, hào, hố, ..., công trình nạo vét duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, mở rộng luồng, lạch, sông, ngòi, khu nước, …)

10 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng

3. Dự án đầu tư xây dựng

Trừ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ, các công trình khác khi đầu tư xây dựng thì đều phải lập dự án (xem Quy trình đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ)

Dự án đầu tư nhiều hạng mục mà trong đó có hạng mục là công trình xây dựng thì là dự án đầu tư xây dựng, bất kể tỷ trọng hoặc vai trò của hạng mục đó trong dự án

3.1. Lựa chọn dự án đầu tư

1)   Đối với cơ quan/tổ chức nhà nước:

- Lựa chọn dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực theo Luật Đầu tư công điều 5 và xác định danh mục dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công

- Lựa chọn dự án đầu tư kinh doanh và xác định danh mục dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư kinh doanh, làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

- Lựa chọn dự án đầu tư PPP thuộc các lĩnh vực theo Luật Đầu tư PPP điều 4 và xác định danh mục dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP, làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư

2)   Đối với nhà đầu tư:

- Khi lựa chọn dự án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh có thể xem xét lựa chọn thực hiện dự án theo pháp luật về đầu tư kinh doanh hoặc theo pháp luật về đầu tư PPP

- Xem Các bước lựa chọn dự án trong kế hoạch đầu tư kinh doanh  

3.2. Triển khai thực hiện dự án đầu tư

Quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng gồm 04 giai đoạn:

1)   Chủ trương đầu tư

2)   Quyết định đầu tư

3)   Thực hiện đầu tư

4)   Kết thúc đầu tư

3.3. Quản lý chi phí, đấu thầu và hợp đồng

Việc quản lý chi phí, đấu thầu và hợp đồng tùy thuộc vào đối tượng và nguồn vốn đầu tư dự án

1)   Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  

2)   Quản lý đấu thầu  

3)   Quản lý hợp đồng xây dựng