Chuyên mục:

 

 

KHO DỮ LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

 

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

 

 

ĐẤU THẦU

- Các quy định về đầu tư

- Các quy định về xây dựng

- Các quy định về đấu thầu

- Các quy định về môi trường

- Các quy định về đất đai

……………..

 

 

 

 

 

- Quản lý đấu thầu

- 74 Quy trình lựa chọn nhà thầu

- 06 Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

 

GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG

(12 Quy trình thực hiện)

 

 

 

 

 

 

- Đối với dự án đầu tư công

- Đối với dự án đầu tư kinh doanh

- Đối với dự án đầu tư PPP

 

 

 

 

 

 

 

CHI PHÍ

 

 

 

 

 

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

- Các loại chi phí

- Các loại thuế, phí, lệ phí

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 

 

 

 

 

- Giải thích thuật ngữ

- Giải thích cụm từ

- Giải thích chủ thể

- Giải thích đối tượng

…………….

 

GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

(08 Quy trình thực hiện)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với dự án đầu tư XDCB

- Đối với dự án đầu tư PPP

 

 

HỢP ĐỒNG

 

 

 

- Quản lý hợp đồng xây dựng

- Các loại hợp đồng xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU

 

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

(08 Quy trình thực hiện)

 

 

 

 

- Mẫu văn bản

- Mẫu hồ sơ

- Mẫu báo cáo

- Mẫu hợp đồng

…………….

 

 

 

TIỆN ÍCH

 

- Đối với dự án đầu tư XDCB

- Đối với dự án đầu tư PPP

 

 

- Tra cứu loại dự án, cấp công trình

- Tra cứu thẩm quyền

- Tra cứu chi phí, định mức, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ

(02 Quy trình thực hiện)

 

 

 

 

HỎI ĐÁP

 

 

 

KỸ NĂNG MỀM

- Trao đổi, thảo luận

- Giải đáp thắc mắc, …

 

- Đối với dự án đầu tư XDCB

- Đối với dự án đầu tư PPP

 

 

- Kỹ năng lập và trình hồ sơ

- Thẩm định và phê duyệt hồ sơ, …