Chuyên mục:

LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhà đầu tư có thể xem xét lựa chọn thực hiện dự án theo pháp luật về đầu tư kinh doanh hoặc thực hiện dự án theo pháp luật về đầu tư PPP (hợp tác đầu tư với nhà nước)

Quá trình lựa chọn dự án về cơ bản như sau:

Bước 1. Xác định sơ bộ các phương án đầu tư

Nhà đầu tư xác định sơ bộ các phương án đầu tư dựa trên cơ sở:

1) Định hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh

2) Hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng

3) Kết quả nghiên cứu, phân tích thị trường (tiềm năng và cơ hội đầu tư)

Bước 2. Xem xét, phân tích các phương án đầu tư

Các nội dung quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét bao gồm:

1) Về lĩnh vực đầu tư:

- Đối với dự án thực hiện theo pháp luật về đầu tư kinh doanh cần lưu ý:

+ Đảm bảo dự án không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư theo Luật Đầu tư điều 6. Nếu là nhà đầu tư nước ngoài (thuộc đối tượng theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP điều 16) thì còn phải đảm bảo dự án không thuộc danh mục chưa được phép đầu tư

+ Phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nếu dự án thuộc danh mục đầu tư có điều kiện, cụ thể như sau:

* Danh mục đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư trong nướcđiều kiện cụ thể đối với từng lĩnh vực đầu tư

* Danh mục đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoàiđiều kiện cụ thể đối với từng lĩnh vực đầu tư

- Đối với dự án thực hiện theo pháp luật về đầu tư PPP cần lưu ý đảm bảo dự án thuộc các lĩnh vực theo Luật Đầu tư PPP điều 4

2) Về địa điểm đầu tư (vị trí hoặc phương án tuyến), cần xem xét:

+ Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng

+ Ưu, nhược điểm về vị trí địa lý; cấu trúc địa hình, địa chất, thủy văn,…; cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực, chính sách đất đai, …

+ Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích đầu tư

Bước 3. Quyết định danh mục đầu tư

Sau khi phân tích các phương án đầu tư, nhà đầu tư tiến hành:

1) Xác định danh mục dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu, điều kiện và năng lực

2) Xem xét, đối chiếu với Danh mục dự án đầu tư do cơ quan nhà nước đã công bố:

+ Nếu có dự án phù hợp thì có thể tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (trường hợp này sẽ không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư)

+ Nếu không có dự án phù hợp thì tự lập đề xuất dự án (trường hợp này sẽ phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư)

-1