Chuyên mục:

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

·         Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự (theo quy định tại CDPLkhoản 1), hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định chung của Luật Dân sự

·         Hợp đồng xây dựng được quy định chủ yếu ở 2 hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành là pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu. Giữa pháp luật xây dựng và pháp luật đấu thầu có những khác biệt cả về nội dung quy định và mẫu hợp đồng xây dựng, do đó cần xác định đúng đối tượng và phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng xây dựng được ký kết trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng

 

1.    Các văn bản pháp lý chủ yếu quy định về hợp đồng xây dựng

·         Các quy định chủ yếu về hợp đồng xây dựng gồm có:

ü  Theo pháp luật về xây dựng có: Luật Xây dựng; Nghị định 37/2015/NĐ-CP; Thông tư 07/2016/TT-BXD, 08/2016/TT-BXD, 09/2016/TT-BXD và 30/2016/TT-BXD

ü  Theo pháp luật về đấu thầu có: Luật Đấu thầu; Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT, 03/2015/TT-BKHĐT, 05/2015/TT-BKHĐT, 11/2015/TT-BKHĐT, 11/2016/TT-BKHĐT và 14/2016/TT-BKHĐT

·         Về phạm vi điều chỉnh:

ü  Pháp luật đấu thầu chỉ quy định đối với hợp đồng thầu chính (bên giao thầu là chủ đầu tư), pháp luật xây dựng quy định đối với cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ (bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính)

ü  Luật Xây dựng áp dụng chung cho tất cả các các dự án, Luật Đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP áp dụng đối với dự án của cơ quan/doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng

 

2.    Nguyên tắc áp dụng quy định về hợp đồng xây dựng

·         Đối với dự án của cơ quan/doanh nghiệp nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng

ü  Đối với hợp đồng thầu chính:

o   Nội dung quy định và mẫu hợp đồng phải áp dụng theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu

o   Những nội dung khác biệt quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn không được áp dụng do:

-       Hợp đồng được ký kết sau khi đã thực hiện quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu

-       Quá trình lựa chọn nhà thầu phải thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu và các bản hướng dẫn Luật Đấu thầu, hợp đồng phải tuân thủ theo quy định của hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu

ü  Đối với hợp đồng thầu phụ: Nội dung quy định và mẫu hợp đồng phải áp dụng theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·         Đối với dự án của doanh nghiệp có vốn góp nhà nước > 30%

ü  Nội dung quy định và mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng phải áp dụng theo Thông tư 08/2016/TT-BXD

ü  Nội dung quy định và mẫu hợp đồng thi công xây dựng phải áp dụng theo Thông tư 09/2016/TT-BXD

·         Đối với các dự án khác:

ü  Nội dung quy định phải áp dụng theo Luật Xây dựng

ü  Tùy chọn tham khảo vận dụng các quy định khác về hợp đồng xây dựng

·         Lưu ý:

ü  Trường hợp dự án có liên quan đến quy định của nhà tài trợ hoặc các điêu ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì phải áp dụng theo quy định của nhà tài trợ hoặc các điều ước, thỏa thuận đã ký

ü  Các nội dung mà pháp luật chuyên ngành không có quy định thì áp dụng theo Luật Dân sự

 

3.    Các loại hợp đồng xây dựng

 

4.    Các quy định cụ thể về hợp đồng xây dựng

 

5.    Mẫu các loại hợp đồng xây dựng

 

-1