Chuyên mục:

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TT

Tên văn bản

Phạm vi áp dụng (theo tính chất và nguồn vốn)

I

Về quản lý dự án

 

1

Luật Xây dựng

Tất cả

2

Luật Đầu tư công

Dự án có sử dụng vốn đầu tư công

3

Luật Đầu tư

Dự án đầu tư kinh doanh

4

Luật Đầu tư PPP

Dự án đầu tư PPP

5

Luật Quy hoạch

Tất cả

6

Luật Quy hoạch đô thị

Tất cả

7

Luật Kiến trúc

Tất cả

8

Luật Đất đai

Tất cả

9

Luật Bảo vệ môi trường

Tất cả

10

Luật Phòng cháy chữa cháy

Tất cả

11

Luật Lao động

Tất cả

12

Luật Luật an toàn, vệ sinh lao động

Tất cả

13

Luật Công nghệ thông tin

Tất cả

14

Luật Chuyển giao công nghệ

Tất cả

15

Luật Khoa học và công nghệ

Tất cả

16

Luật Công nghệ cao

Tất cả

17

Luật Sở hữu trí tuệ

Tất cả

18

Luật Nhà ở

Tất cả

19

Luật Viễn thông

Tất cả

20

Luật Điện lực

Tất cả

21

Luật Hóa chất

Tất cả

22

Luật Khoáng sản

Tất cả

23

Luật Đê điều

Tất cả

24

Luật Giao thông đường bộ

Tất cả

25

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Tất cả

26

Luật Đường sắt.

Tất cả

27

Luật hàng hải

Tất cả

28

Luật Biển Việt Nam

Tất cả

29

Luật Dầu khí

Tất cả

30

Luật Thủy lợi

Tất cả

31

Luật Chăn nuôi

Tất cả

32

Luật Trồng trọt

Tất cả

33

Luật Thủy sản

Tất cả

34

Luật Lâm nghiệp

Tất cả

35

Luật Luật khí tượng thủy văn

Tất cả

36

Luật Tài nguyên nước

Tất cả

37

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tất cả

38

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tất cả

39

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Tất cả

40

Luật Ngân sách nhà nước

Dự án có sử dụng vốn ngân sách

41

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước

42

Luật Doanh nghiệp

Dự án đầu tư kinh doanh

43

Luật kinh doanh bất động sản

Dự án đầu tư kinh doanh

44

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tất cả

45

Luật Đo đạc và bản đồ

Tất cả

46

Luật Đo lường

Tất cả

47

Luật Lưu trữ

Tất cả

48

Luật Hải quan

Tất cả

49

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tất cả

50

Luật Di sản văn hoá

Tất cả

51

Luật Phá sản

Tất cả

52

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Tất cả

53

Luật An ninh mạng

Tất cả

54

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tất cả

55

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Tất cả

56

Luật Tổ chức Chính phủ

Tất cả

57

Bộ Luật Dân sự

Tất cả

58

Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tất cả

59

Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Tất cả

60

Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

61

Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng

Tất cả

62

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về quy hoạch đô thị

Tất cả

63

Nghị định 29/2021/NĐ-CP về dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư

Tất cả

64

Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công

Dự án có sử dụng vốn đầu tư công

65

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Dự án đầu tư kinh doanh

66

Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch

Tất cả

67

Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc

Tất cả

68

Nghị định 10/2019/NĐ-CP về quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước

69

Nghị định 106/2015/NĐ-CP về người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước

70

Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước

71

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đầu tư PPP

Dự án đầu tư PPP

72

Nghị định 28/2021/NĐ-CPvề cơ chế quản lý tàig chính dự án PPP

Dự án đầu tư PPP

73

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách

Dự án có sử dụng vốn ngân sách

74

Nghị định 152/2017/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Dự án đầu tư công

75

Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản

Dự án đầu tư kinh doanh

76

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Dự án đầu tư kinh doanh

77

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Dự án đầu tư kinh doanh

78

Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Dự án đầu tư kinh doanh

79

Nghị định 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tất cả

80

Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Dự án có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

81

Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm tại đô thị

Tất cả

82

Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

Tất cả

83

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Tất cả

84

Nghị định 32/2016/NĐ-CP về quản lý độ cao công trình

Tất cả

85

Nghị định 18/2019/NĐ-CP về rà phá bom mìn vật nổ

Tất cả

86

Nghị định 53/2017/NĐ-CP về giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Tất cả

87

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tất cả

88

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

Tất cả

89

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Tất cả

90

Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

Tất cả

91

Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Tất cả

92

Nghị định 54/2021/NĐ-CP về đánh giá tác động môi trường sơ bộ

Tất cả

93

Nghị định 18/2015/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Tất cả

94

Nghị định 127/2014/NĐ-CP về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tất cả

95

Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước

Tất cả

96

Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tất cả

97

Nghị định 60/2016/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Dự án đầu tư kinh doanh

98

Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn

Tất cả

99

Nghị định 167/2018/NĐ-CP về hạn chế khai thác nước dưới đất

Tất cả

100

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Tất cả

101

Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Tất cả

102

Nghị định 136/2020/NĐ-CP về phòng cháy chữa cháy

Tất cả

103

Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Tất cả

104

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lao động

Tất cả

105

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về lao động nước ngoài và người lao động làm việc cho nước ngoài

Tất cả

106

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Tất cả

107

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoa học và công nghệ

Tất cả

108

Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

Tất cả

109

Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ

Tất cả

110

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

Tất cả

111

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tất cả

112

Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Tất cả

113

Nghị định 16/2018/NĐ-CP về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Tất cả

114

Nghị định 43/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Tất cả

115

Nghị định 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải

Tất cả

116

Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải

Tất cả

117

Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Dự án đầu tư kinh doanh

118

Nghị định 44/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Tất cả

119

Nghị định 24/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy nội địa

Tất cả

120

Nghị định 45/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Tất cả

121

Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Tất cả

122

Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tất cả

123

Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cao tốc

Tất cả

124

Nghị định 56/2018/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Tất cả

125

Nghị định 46/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Tất cả

126

Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực

Tất cả

127

Nghị định 134/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tất cả

128

Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Tất cả

129

Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi

Tất cả

130

Nghị định 113/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đê điều

Tất cả

131

Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Tất cả

132

Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Tất cả

133

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt

Tất cả

134

Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản

Tất cả

135

Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

Tất cả

136

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

Tất cả

137

Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật

Tất cả

138

Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông

Tất cả

139

Nghị định 73/2019/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Dự án sử dụng vốn ngân sách

140

Nghị định 154/2013/NĐ-CP về khu công nghệ thông tin tập trung

Tất cả

141

Nghị định 105/2016/NĐ-CP về điều kiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường

Tất cả

142

Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường

Tất cả

143

Nghị định 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tất cả

144

Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập

Tất cả

145

Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản công

Tất cả

146

Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Tất cả

147

Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tất cả

148

Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tất cả

149

Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Tất cả

150

Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tất cả

151

Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Tất cả

152

Nghị định 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tất cả

153

Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt

Tất cả

154

Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Tất cả

155

Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tất cả

156

Nghị định 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Tất cả

157

Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Tất cả

158

Nghị định 138/2016/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ

Tất cả

159

Nghị định 123/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

Tất cả

160

Nghị định 10/2016/NĐ-CP về cơ quan thuộc Chính phủ

Tất cả

161

Nghị định 10/2016/NĐ-CP về cơ quan thuộc Chính phủ

Tất cả

162

Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng

Tất cả

163

Thông tư 08/2019/TT-BXD về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Dự án đầu tư PPP

164

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

165

Thông tư 08/2016/TT-BXD về hợp đồng tư vấn xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

166

Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

167

Thông tư 04/2017/TT-BXD về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Tất cả

168

Thông tư 14/2016/TT-BXD về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Tất cả

169

Thông tư 15/2016/TT-BXD về cấp giấy phép xây dựng

Tất cả

170

Thông tư 08/2018/TT-BXD về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Tất cả

171

Thông tư 01/2014/TTLT-BNV-BXD về hành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

Tất cả

172

Thông tư 19/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tất cả

173

Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Tất cả

174

Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

Tất cả

175

Thông tư 12/2016/TT-BXD về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng

Tất cả

176

Thông tư 10/2016/TT-BXD về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Tất cả

177

Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

Tất cả

178

Thông tư 03/2020/TT-BXD về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tất cả

179

Thông tư 329/2016/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tất cả

180

Thông tư 195/2019/TT-BQP về rà phá bom mìn vật nổ

Tất cả

181

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT về về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tất cả

182

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tất cả

183

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tất cả

184

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

Tất cả

185

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

Tất cả

186

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Tất cả

187

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

Tất cả

188

Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

Tất cả

189

Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT về phân định ranh giới rừng

Tất cả

190

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Tất cả

191

Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Tất cả

192

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Tất cả

193

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

Tất cả

194

Thông tư 17/2020/TT-BTNMT về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản

Tất cả

195

Thông tư 26/2019/TT-BTNMT về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Tất cả

196

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Tất cả

197

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản;

Tất cả

198

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Tất cả

199

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thủy lợi

Tất cả

200

Thông tư 03/2021/TT-BGTVT về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Tất cả

201

Thông tư 31/2018/TT-BGTVT về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

Tất cả

202

Thông tư 26/2018/TT-BGTVT về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt

Tất cả

203

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Tất cả

204

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Tất cả

205

Thông tư 46/2016/TT-BGTVT về cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Tất cả

206

Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Tất cả

207

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Tất cả

208

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Tất cả

209

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Tất cả

210

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật Nhà ở

Tất cả

211

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Tất cả

212

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường

Tất cả

213

Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL về hoạt động mỹ thuật

Tất cả

214

Thông tư 03/2018/TT-BXD về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Tất cả

II

Về quản lý chi phí

 

1

Luật Quản lý thuế

Tất cả

2

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Tất cả

3

Luật thuế bảo vệ môi trường

Tất cả

4

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tất cả

5

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tất cả

6

Luật thuế tài nguyên

Tất cả

7

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Tất cả

8

Luật thuế giá trị gia tăng

Tất cả

9

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tất cả

10

Luật phí và lệ phí

Tất cả

11

Luật giá

Tất cả

12

Luật Thương mại

Tất cả

13

Luật kiểm toán độc lập

Tất cả

14

Luật Kiểm toán nhà nước

Tất cả

15

Luật Cạnh tranh

Tất cả

16

Luật đấu giá tài sản

Tất cả

17

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

18

Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất

Tất cả

19

Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

Tất cả

20

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Tất cả

21

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tất cả

22

Nghị định 53/2011/NĐ-CP về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tất cả

23

Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tất cả

24

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí

Tất cả

25

Nghị định 67/2011/NĐ-CP về thuế bảo vệ môi trường

Tất cả

26

Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên

Tất cả

27

Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tất cả

28

Nghị định 67/2019/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tất cả

29

Nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tất cả

30

Nghị định 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Tất cả

31

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Tất cả

32

Nghị định 134/2016/NĐ-CP Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Tất cả

33

Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tất cả

34

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Tất cả

35

Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm về thuế, hóa đơn

Tất cả

36

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá

Tất cả

37

Nghị định 89/2013/NĐ-CP về thẩm định giá

Tất cả

38

Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản

Tất cả

39

Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Tất cả

40

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tất cả

41

Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Dự án thanh toán vốn qua Kho bạc nhà nước

42

Thông tư 09/2019/TT-BXD về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

43

Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

44

Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

45

Thông tư 12/2019/TT-BXD về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

46

Thông tư 13/2019/TT-BXD về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Dự án đầu tư công

47

Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

48

Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

49

Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

50

Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Tất cả

51

Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

52

Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

53

Thông 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

54

Thông tư số 172/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Tất cả

55

Thông tư 209/2016/TT-BTC về phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Tất cả

56

Thông tư 210/2016/TT-BTC về phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Tất cả

57

Thông tư 03/2015/NĐ-CP về xác định thiệt hại đối với môi trường

Tất cả

58

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT về xác định giá đất

Tất cả

59

Thông tư 14/2015/TTLT-BTP-BTNMT về đấu giá quyền sử dụng đất

Tất cả

60

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Tất cả

61

Thông tư 06/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tất cả

62

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Tất cả

63

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng

Tất cả

64

Thông tư 99/2016/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tất cả

65

Thông tư 14/2021/TT-BTC về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Tất cả

66

Thông tư 106/2020/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tất cả

67

Thông tư 82/2020/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông

Tất cả

68

Thông tư 22/2020/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Tất cả

69

Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tất cả

70

Thông tư 118/2018/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

Tất cả

71

Thông tư 56/2018/TT-BTC về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Tất cả

72

Thông tư 34/2017/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tất cả

73

Thông tư 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tất cả

74

Thông tư 295/2016/TT-BTC về phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Tất cả

75

Thông tư 294/2016/TT-BTC phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tất cả

76

Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Tất cả

77

Thông tư 270/2016/TT-BTC về phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước

Tất cả

78

Thông tư 258/2016/TT-BTC về phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Tất cả

79

Thông tư 248/2016/TT-BTC phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Tất cả

80

Thông tư 215/2016/TT-BTC về lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Tất cả

81

Thông tư 191/2016/TT-BTC về phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Tất cả

82

Thông tư 190/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Tất cả

83

Thông tư 197/2016/TT-BTC về phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Tất cả

84

Thông tư 196/2016/TT-BTC về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Tất cả

85

Thông tư 198/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

Tất cả

86

Thông tư 172/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Tất cả

87

Thông tư 294/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tất cả

88

Thông tư 152/2011/TT-BTC về thuế bảo vệ môi trường

Tất cả

89

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

90

Thông tư 08/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

Dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

91

Thông tư 10/2020/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

92

Thông tư 10/2020/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

93

Quyết định 65/QĐ-BXD năm 2021 về suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp

Dự án có sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

94

Quyết định 592/QĐ-BXD năm 2014 về Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

95

Quyết định 591/QĐ-BXD năm 2014 về Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

96

Quyết định 594/QĐ-BXD năm 2014 về Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

97

Quyết định 38/2005/QĐ-BXD về Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

98

Quyết định 590/QĐ-BXD năm 2014 về Định mức dự toán Sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

99

Quyết định 593/QĐ-BXD năm 2014 về Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

100

Thông tư 45/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

101

Thông tư 44/2020/TT-BTTTT về Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

102

Thông tư 47/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

103

Thông tư 45/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

104

Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

105

Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

106

Thông tư 14/2017/TT-BXD về Định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

107

Thông tư 12/2017/TT-BXD về Định mức chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

108

Thông tư 14/2018/TT-BXD về Định mức chi phí xác định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

109

Thông tư 13/2018/TT-BXD về Định mức chi phí xác định giá dịch vụ thoát nước

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

110

Thông tư 07/2017/TT-BXD về Định mức chi phí xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

111

Thông tư 44/2018/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

112

Thông tư 49/2017/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

113

Thông tư 18/2017/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

114

Quyết định 503/QĐ-BNN-TCTL năm 2017 về Định mức dự toán Kiểm định an toàn đập

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

115

Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 về Định mức dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

116

Quyết định 1228/QĐ-BNN-ĐĐ năm 2005 về Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

117

Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 về Định mức chi phí thiết kế cơ khí công trình thủy lợi

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

118

Quyết định 117/QĐ-BQP năm 2007 về Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ

Tất cả

119

Quyết định 4970/QĐ-BCT năm 2016 về Định mức dự toán Công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

120

Quyết định 12083 /QĐ-BCT năm 2014 về Định mức dự toán Xây dựng mỏ than hầm lò

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

121

Quyết định 3814/QĐ-BCN năm 2006 về Định mức dự toán Công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

122

Quyết định 2289/QĐ-NLDK năm 2005 về Định mức dự toán Lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

123

Quyết định 2361/QĐ-NLDK năm 2003 về Định mức dự toán Công tác khảo sát xây dựng công trình điện

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

124

Quyết định 4416/QĐ-BGTVT năm 2015 về Định mức dự toán Công tác sửa chữa công trình đường thủy nội địa

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

125

Quyết định 3409/QĐ-BGTVT năm 2014 về Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

126

Quyết định 13/2004/QĐ-BVHTT về Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

127

Quyết định 456/QĐ-BXD năm 2019 về Định mức dự toán Một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

128

Quyết định 4970/QĐ-BCT năm 2016 về Định mức dự toán Công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

129

Quyết định 12083 /QĐ-BCT năm 2014 về Định mức dự toán Xây dựng mỏ than hầm lò

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

130

Quyết định 129/QĐ-BTTTT năm 2021 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

131

Quyết định 1688/QĐ-BTTTT về  Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

132

Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

133

Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

134

Quyết định 47/QĐ-KTNN năm 2021 về hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án có sử dụng vốn nhà nước

III

Về quản lý đấu thầu

 

1

Luật Đấu thầu

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

2

Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

3

Nghị định 25/2020/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

4

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

5

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT về báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

6

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT về lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

7

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

8

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

9

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

10

Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

11

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

12

Thông tư 190/2015/TT-BTC về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

13

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT về lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

14

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

15

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

16

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT về lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Dự án áp dụng Luật Đấu thầu

 

-1