Chuyên mục:

10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ 10 nguyên tắc cơ bản theo Luật Xây dựng điều 4, cụ thể như sau:

1) Thực hiện theo quy hoạch

- Đối với vị trí xây dựng đã có quy hoạch thì phải thực hiện đúng theo các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, nếu muốn thay đổi thì phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh

- Đối với vị trí xây dựng chưa có quy hoạch thì phải lập quy hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận

2) Thực hiện đúng thiết kế

- Việc thi công xây dựng phải theo đúng thiết kế được duyệt

- Trường hợp thay đổi thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế trước khi thi công xây dựng

3) Bảo đảm đúng mục đích, đối tượng

- Đầu tư kinh doanh do tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có chức năng kinh doanh (nhà đầu tư) thực hiện và phải thuộc lĩnh vực được phép đầu tư hoặc đủ điều kiện đầu tư

+ Nhà đầu tư không được phép đầu tư vào các lĩnh vực theo Luật Đầu tư điều 6. Riêng nhà đầu tư nước ngoài còn bị hạn chế đầu tư vào các ngành nghề theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP điều 15

+ Nhà đầu tư chỉ được đầu tư vào các lĩnh vực theo Luật Đầu tư điều 7 nếu đủ điều kiện theo quy định

- Đầu tư công do cơ quan/tổ chức nhà nước thực hiện và phải thuộc các lĩnh vực theo Luật Đầu tư công điều 5

- Đầu tư PPP do nhà nước và nhà đầu tư hợp tác thực hiện và phải thuộc các lĩnh vực theo Luật Đầu tư PPP điều 4

4) Thực hiện đúng trình tự

- Trình tự thực hiện dự án theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP điều 4

- Riêng dự án đầu tư PPP thì trình tự thực hiện theo Luật Đầu tư PPP điều 11

5) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc áp dụng (theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật điều 38)

- Tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ bản là tự nguyện áp dụng, trừ một số trường hợp quy định cụ thể (theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật điều 23)

6) Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường

- Về chất lượng, tiến độ, an toàn công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

- Về phòng chống cháy nổ theo pháp luật về PCCC

- Về bảo vệ môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường

7) Bảo đảm xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật

- Bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật của các công trình trong dự án

- Dự án có kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung ngoài hàng rào phải thực hiện các thủ tục thỏa thuận với các cơ quan/đơn vị quản lý theo chuyên ngành

8) Tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực

Điều kiện năng lực theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP, bao gồm:

- Điều kiện năng lực chung

- Các lĩnh vực phải có chứng chỉ năng lực đối với tổ chức

- Các lĩnh vực phải có chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân

9) Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực

- Dự án sử dụng vốn nhà nước được kiểm soát bằng các quy định pháp luật cụ thể

- Dự án không sử dụng vốn nhà nước được kiểm soát bởi các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế

10) Phân định rõ chức năng giữa cơ quan quản lý nhà nước, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư

- Các chủ thể phải thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật

- Các văn bản được ban hành không đúng chức năng sẽ không có giá trị pháp lý đối với đối tượng đầu tư xây dựng

-1