Chuyên mục:

Chuyên mục:CDPL

Chuyên mục bao gồm các bài viết:

- Quản lý đấu thầu

- Các quy trình đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu

- Các thủ tục chi tiết

I. Các quy trình đấu thầu (80 Quy trình)

1. Các quy trình lựa chọn nhà thầu (74 Quy trình)

·     Các quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn (11 Quy trình)

ü Quy trình đấu thầu rộng rãi

o   Đối với nhà thầu là tổ chức

o   Đối với nhà thầu là cá nhân

ü Quy trình đấu thầu hạn chế

o   Đối với nhà thầu là tổ chức

o   Đối với nhà thầu là cá nhân

ü Quy trình chỉ định thầu thông thường

ü Quy trình chỉ định thầu rút gọn

o   Đối với gói thầu quy định tại Luật Đấu thầu 2013 điều 22 khoản 1a, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

o   Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu

ü Quy trình tự thực hiện

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

ü Quy trình đấu thầu rộng rãi

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình đấu thầu hạn chế

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình chỉ định thầu thông thường

ü Quy trình chỉ định thầu rút gọn

o   Đối với gói thầu quy định tại Luật Đấu thầu 2013 điều 22 khoản 1a, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

o   Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu

ü Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

ü Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

ü Quy trình tự thực hiện

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

ü Quy trình đấu thầu rộng rãi

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình đấu thầu hạn chế

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình chỉ định thầu thông thường

ü Quy trình chỉ định thầu rút gọn

o   Đối với gói thầu quy định tại Luật Đấu thầu 2013 điều 22 khoản 1a, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

o   Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu

ü Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

ü Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

ü Quy trình tự thực hiện

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

ü Quy trình đấu thầu rộng rãi

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình đấu thầu hạn chế

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình chỉ định thầu thông thường

ü Quy trình chỉ định thầu rút gọn

o   Đối với gói thầu quy định tại Luật Đấu thầu 2013 điều 22 khoản 1a, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

o   Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu

ü Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

ü Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

ü Quy trình mua sắm trực tiếp

ü Quy trình tự thực hiện

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

ü Quy trình đấu thầu rộng rãi

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình đấu thầu hạn chế

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ

o   Theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ

ü Quy trình chỉ định thầu thông thường

ü Quy trình chỉ định thầu rút gọn

o   Đối với gói thầu quy định tại Luật Đấu thầu 2013 điều 22 khoản 1a, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

o   Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu

ü Quy trình tự thực hiện

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

ü Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

2. Các quy trình lựa chọn nhà đầu tư (6 Quy trình)

·     Quy trình sơ tuyển nhà đầu tư

·     Các quy trình lựa chọn nhà đầu tư PPP (3 Quy trình)

ü Quy trình đấu thầu rộng rãi

o   Đối với dự án quan trọng quốc gia, nhóm A và nhóm B

o   Đối với dự án nhóm C

ü Quy trình chỉ định thầu

·     Các quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (2 Quy trình)

ü Quy trình đấu thầu rộng rãi

ü Quy trình chỉ định thầu

 

II. Các thủ tục chi tiết

Chi tiết mỗi thủ tục bao gồm:

Nội dung đề cập

Mô tả

Chỉ dẫn pháp lý

Phạm vi áp dụng

Trường hợp nào phải áp dụng ?

 

 

 

Quy định tại đâu ?

Thời điểm thực hiện

Thực hiện khi nào ?  Tại sao ?

Đối tượng thực hiện

Ai thực hiện ?

Điều kiện thực hiện

Điều kiện năng lực ? Các điều kiện khác ?

Thời gian thực hiện

Trong bao lâu (tối thiểu/tối đa) ?

Chi phí thực hiện

Nguyên tắc xác định ? Giá trị ?

Nội dung thực hiện

Chi tiết ? Các biểu mẫu ?

Các lưu ý

 

 

 

-1