Chuyên mục:

Chuyên mục: KỸ NĂNG MỀM

 

Chuyên mục bao gồm các bài viết phân tích và chỉ dẫn chi tiết kỹ năng thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng đối tượng đối với mỗi công việc/thủ tục trong quá trình triển khai dự án với mục tiêu:

- Hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý cho người thực hiện

- Dễ thực hiện

Mỗi bài viết được trình bày theo dạng lưu đồ thực hiện, trong đó gồm:

- Quy trình các bước thực hiện

- Nội dung thực hiện và xử lý kết quả ở từng bước

- Chỉ dẫn pháp lý (được quy định tại đâu ?)

-1