Chuyên mục:

Chuyên mục: BIỂU MẪU

 

Chuyên mục bao gồm các mẫu văn bản, mẫu tờ trình, mẫu báo cáo, mẫu quyết định, mẫu hồ sơ tài liệu, mẫu bảng biểu thống kê,…. được quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật hiện hành ở các lĩnh vực

Mỗi bài viết tương ứng với một mẫu, trong đó thể hiện:

- Nội dung chi tiết

- Chỉ dẫn pháp lý (được quy định tại đâu ?)

-1