Chuyên mục:

Tải văn bản

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU MUA SẮM

(đấu thầu trực tiếp)

 (theo Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT điều 3 khoản 4)

 

1. Đối với chào hàng cạnh tranh thông thường

2. Đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

-1