Chuyên mục:

Giới thiệu chuyên mục:CDPL

CDPL

Trừ xây dựng nhà ở riêng lẻ, các trường hợp còn lại khi đầu tư xây dựng công trình đều phải lập dự án (theo quy định tại CDPL)

Đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ không phải lập dự án nhưng vẫn phải tuân thủ quy định về quản lý chất lượng tại Thông tư 05/2015/TT-BXD và các quy định về quy hoạch, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ,…

Việc lập dự án được thực hiện theo 1 trong 2 hình thức là lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với công trình tôn giáo và công trình quy mô nhỏ)

Quá trình triển khai dự án trải qua 4 giai đoạn từ Quyết định chủ trương đầu tư đến khi Kết thúc đầu tư xây dựng

Luật Xây dựng chỉ quy định chi tiết từ giai đoạn Quyết định đầu . Các thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật như sau:

·         Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP

·         Đối với dự án đầu tư kinh doanh: thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư

·         Đối với dự án đầu tư không kinh doanh:

ü  Dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công

ü  Các trường hợp khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)

Quá trình đầu tư xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản quy định tại CDPL, theo đó ngoài các quy định của pháp luật xây dựng còn phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật khác trong từng giai đoạn đầu tư

Trên cơ sở tích hợp các quy định hiện hành có liên quan, quy trình thủ tục đầu tư dự án được hệ thống hóa theo từng giai đoạn tùy thuộc quy mô, tính chất và nguồn vốn như sau:

1.    Giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

Mô tả khái quát giai đoạn

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo tính chất đầu tư:

·         Dự án đầu tư PPP

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo loại dự án:

ü  Đối với dự án quan trọng quốc gia

ü  Đối với dự án nhóm A và nhóm B

ü  Đối với dự án nhóm C

·         Dự án đầu tư kinh doanh

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo loại dự án:

ü  Đối với dự án quan trọng quốc gia

ü  Đối với dự án nhóm A

ü  Đối với dự án nhóm B và nhóm C

·         Dự án đầu tư công

2.    Giai đoạn quyết định đầu tư

Mô tả khái quát giai đoạn

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo tính chất đầu tư:

·         Dự án đầu tư PPP

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo loại dự án:

ü  Đối với dự án BT

ü  Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao

ü  Đối với các dự án còn lại

o   Dự án nhóm B trở lên

o   Dự án nhóm C

·         Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo nguồn vốn:

ü  Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công

ü  Đối với dự án sử dụng nhà nước ngoài vốn đầu tư công

ü  Đối với dự án không sử dụng nhà nước

3.    Giai đoạn thực hiện đầu tư

Mô tả khái quát giai đoạn

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo tính chất đầu tư:

·         Dự án đầu tư PPP

·         Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo nguồn vốn:

ü  Đối với dự án sử dụng nhà nước

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo hình thức lập dự án:

o   Trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

o   Trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

ü  Đối với dự án không sử dụng nhà nước

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo hình thức lập dự án:

o   Trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

o   Trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

4.    Giai đoạn kết thúc đầu tư

Mô tả khái quát giai đoạn

Quy trình thủ tục thực hiện tùy theo tính chất đầu tư:

·         Đối với dự án đầu tư PPP

·         Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản

 

-1