Chuyên mục:

Chuyên mục:CDPL

Chuyên mục bao gồm các bài viết:

- Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng

- Các quy trình đầu tư theo từng giai đoạn đối với mỗi loại dự án

- Các thủ tục chi tiết

 

I. Các quy trình đầu tư dự án

1. Giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

a.   Dự án đầu tư xây dựng

·     Dự án đầu tư công

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án quan trọng quốc gia

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án nhóm A

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án nhóm B

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án nhóm C

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án trọng điểm nhóm C

·     Dự án đầu tư kinh doanh

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn nhà nước

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án quan trọng quốc gia không sử dụng vốn nhà nước

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án nhóm A

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án nhóm B và nhóm C

b.   Dự án đầu tư PPP

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án quan trọng quốc gia

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án nhóm A và nhóm B

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án nhóm C

2. Giai đoạn quyết định đầu tư

a.   Dự án đầu tư xây dựng

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư công trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư công trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

b.   Dự án đầu tư PPP

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án PPP (trừ dự án nhóm C)

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án PPP nhóm C

3. Giai đoạn thực hiện đầu tư

a.   Dự án đầu tư xây dựng

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước trường hợp lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

b.   Dự án đầu tư PPP

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án sử dụng vốn nhà nước

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước

4. Giai đoạn kết thúc đầu tư

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng

ü  Quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư PPP

 

II. Các thủ tục chi tiết

Chi tiết mỗi thủ tục bao gồm:

Nội dung đề cập

Mô tả

Chỉ dẫn pháp lý

Phạm vi áp dụng

Trường hợp nào phải áp dụng ?

 

 

 

Quy định tại đâu ?

Thời điểm thực hiện

Thực hiện khi nào ?  Tại sao ?

Đối tượng thực hiện

Ai thực hiện ?

Điều kiện thực hiện

Điều kiện năng lực ? Các điều kiện khác ?

Thời gian thực hiện

Trong bao lâu (tối thiểu/tối đa) ?

Chi phí thực hiện

Nguyên tắc xác định ? Giá trị ?

Nội dung thực hiện

Chi tiết ? Các biểu mẫu ?

Các lưu ý

 

 

-1