Chuyên mục:

Chuyên mục: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 

Chuyên mục bao gồm các bài viết về các thuật ngữ, từ, cụm từ được giải thích hoặc quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật hiện hành ở các lĩnh vực

Mỗi bài viết tương ứng với một thuật ngữ, từ hoặc cụm từ, trong đó thể hiện:

- Nội dung chi tiết

- Chỉ dẫn pháp lý (được quy định tại đâu ?)

-1