Chuyên mục:

Giới thiệu chuyên mục:CDPL

 

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự (theo quy định tại CDPL khoản 1)

 

1.    Quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng

Tất cả các loại hợp đồng xây dựng (không phụ thuộc chủ thể và nguồn vốn) đều chịu sự điều chỉnh của Luật Dân sự và Luật Xây dựng

Ngoài ra, tùy thuộc chủ thể và nguồn vốn đầu tư mà hợp đồng xây dựng còn chịu sự điều chỉnh của các quy định như sau:

·         Đối với hợp đồng thuộc dự án của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư

ü  Hệ thống văn bản pháp lý về đấu thầu

o   Các văn bản bao gồm: Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT, Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT, Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT

o   Phạm vi áp dụng: đối với hợp đồng thầu chính (bên giao thầu là chủ đầu tư)

ü  Hệ thống văn bản pháp lý về xây dựng

o   Các văn bản bao gồm: Nghị định 37/2015/NĐ-CP, Thông tư 07/2016/TT-BXD, Thông tư 08/2016/TT-BXD, Thông tư 09/2016/TT-BXD, Thông tư 30/2016/TT-BXD

o   Phạm vi áp dụng: đối với cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ (bên giao thầu là nhà thầu chính hoặc tổng thầu)

·         Đối với hợp đồng thuộc dự án của doanh nghiệp có vốn góp nhà nước > 30% trong vốn điều lệ

ü  Thông tư 08/2016/TT-BXD quy định đối với hợp đồng tư vấn (cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ)

ü  Thông tư 09/2016/TT-BXD quy định đối với hợp đồng thi công (cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ)

 

2.    Nguyên tắc áp dụng quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng

·         Đối với hợp đồng thuộc dự án của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư

ü  Đối với hợp đồng thầu chính

o   Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của cả 2 hệ thống pháp luật về đấu thầu và về xây dựng

o   Đối với những nội dung khác biệt giữa 2 hệ thống văn bản thì áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu do:

-       Quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện trước khi ký hợp đồng

-       Nội dung hợp đồng phải tuân thủ theo hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu

ü  Đối với hợp đồng thầu phụ

o   Hợp đồng chỉ chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật về xây dựng

o   Nội dung hợp đồng tuân thủ theo các quy định sau:

-       Hợp đồng tư vấn: theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BXD

-       Hợp đồng thi công: theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BXD

-       Hợp đồng EPC: theo quy định tại Thông tư 30/2016/TT-BXD

-       Điều chỉnh giá hợp đồng: theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BXD

-       Các loại hợp đồng và nội dung khác: theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·         Đối với hợp đồng thuộc dự án của doanh nghiệp có vốn góp nhà nước > 30% trong vốn điều lệ

ü  Hợp đồng tư vấn (cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thàu phụ): theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BXD

ü  Hợp đồng thi công (cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thàu phụ): theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BXD

ü  Các loại hợp đồng và nội dung khác: theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Dân sự

·         Đối với hợp đồng thuộc các dự án khác: theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Dân sự

 

3.    Các nội dung chủ yếu về hợp đồng xây dựng

Các nội dung dưới đây được tích hợp từ tất cả các văn bản có liên quan quy định về hợp đồng xây dựng

·         Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

·         Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng

·         Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

·         Nội dung hợp đồng xây dựng

·         Hồ sơ hợp đồng xây dựng

·         Thông tin về hợp đồng xây dựng

·         Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng xây dựng

·         Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng

·         Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng

·         Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

·         Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng

·         Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng

·         Tạm ứng hợp đồng xây dựng

·         Thanh toán hợp đồng xây dựng

·         Quyết toán hợp đồng xây dựng

·         Thanh lý hợp đồng xây dựng

·         Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

·         Tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng

·         Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng

·         Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

·         Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng xây dựng

·         Hợp đồng thầu phụ

·         An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

·         Điện, nước và an ninh công trường

·         Vận chuyển thiết bị công nghệ

·         Rủi ro và bất khả kháng

·         Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

·         Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng

 

4.    Mẫu các hợp đồng xây dựng

·         Hợp đồng tư vấn xây dựng

ü Đối với hợp đồng thuộc dự án của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư

o   Hợp đồng thầu chính (bên giao thầu là chủ đầu tư)

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu

-       Hợp đồng trong trường hợp đấu thầu

-       Hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu

o   Hợp đồng thầu phụ (bên giao thầu là nhà thầu chính hoặc tổng thầu)

Hợp đồng theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BXD

Chi tiết mẫu hợp đồng

ü Đối với hợp đồng thuộc dự án của doanh nghiệp có vốn góp vốn nhà nước > 30% vốn điều lệ

Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ) theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BXD

Chi tiết mẫu hợp đồng

ü Đối với hợp đồng thuộc các dự án khác

Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ) theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Dân sự

Chi tiết mẫu hợp đồng

·         Hợp đồng thi công xây dựng

ü Đối với hợp đồng thuộc dự án của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư

o   Hợp đồng thầu chính (bên giao thầu là chủ đầu tư)

Các loại hợp đồng tùy thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu

-       Hợp đồng trong trường hợp đấu thầu trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

-       Hợp đồng trong trường hợp đấu thầu quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

-       Hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu thông thường

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu thông thường

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chào hàng cạnh tranh trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh thông thường

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chào hàng cạnh tranh quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh thông thường

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

o   Hợp đồng thầu phụ (bên giao thầu là nhà thầu chính hoặc tổng thầu)

Hợp đồng theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BXD

Chi tiết mẫu hợp đồng

ü Đối với hợp đồng thuộc dự án của doanh nghiệp có vốn góp vốn nhà nước > 30% vốn điều lệ

Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ) theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BXD

Chi tiết mẫu hợp đồng

ü Đối với hợp đồng thuộc các dự án khác

Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ) theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Dân sự

Chi tiết mẫu hợp đồng

·         Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị

ü Đối với hợp đồng thuộc dự án của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư

o   Hợp đồng thầu chính (bên giao thầu là chủ đầu tư)

Các loại hợp đồng tùy thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu

-       Hợp đồng trong trường hợp đấu thầu trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

-       Hợp đồng trong trường hợp đấu thầu quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

-       Hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu thông thường

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu thông thường

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chào hàng cạnh tranh trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh thông thường

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chào hàng cạnh tranh quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh thông thường

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

o   Hợp đồng thầu phụ (bên giao thầu là nhà thầu chính hoặc tổng thầu)

Hợp đồng theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP

Chi tiết mẫu hợp đồng

ü Đối với hợp đồng thuộc các dự án khác

Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ) theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Dân sự

Chi tiết mẫu hợp đồng

·         Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng

ü Đối với hợp đồng thuộc dự án của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước > 30% hoặc > 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư

o   Hợp đồng thầu chính (bên giao thầu là chủ đầu tư)

Các loại hợp đồng tùy thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu

-       Hợp đồng trong trường hợp đấu thầu trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

-       Hợp đồng trong trường hợp đấu thầu quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

+ Mẫu hợp đồng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

-       Hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu thông thường

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chỉ định thầu quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu thông thường

+ Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chào hàng cạnh tranh trong nước

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh thông thường

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

-       Hợp đồng trong trường hợp chào hàng cạnh tranh quốc tế

Các loại hợp đồng theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, tùy thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh thông thường

+ Mẫu hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

o   Hợp đồng thầu phụ (bên giao thầu là nhà thầu chính hoặc tổng thầu)

Hợp đồng theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BXD

Chi tiết mẫu hợp đồng

ü Đối với hợp đồng thuộc dự án của doanh nghiệp có vốn góp vốn nhà nước > 30% vốn điều lệ

Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ) theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BXD

Chi tiết mẫu hợp đồng

ü Đối với hợp đồng thuộc các dự án khác

Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng thầu chính và hợp đồng thầu phụ) theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Dân sự

Chi tiết mẫu hợp đồng

·         Hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ

·         Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng (EC)

·         Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị (EP)

·         Hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị (tổng thầu EP)

·         Hợp đồng cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (PC)

·         Hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (tổng thầu PC)

·         Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (EPC)

·         Hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (tổng thầu EPC)

·         Hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey)

·         Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công

·         Các loại hợp đồng xây dựng khác

 

-1