Chuyên mục:

Chuyên mục:CDPL

Chuyên mục bao gồm các bài viết:

- Quản lý hợp đồng

- Quản lý hợp đồng xây dựng

- Các mẫu hợp đồng xây dựng (theo tính chất công việc và đối tượng áp dụng)

- Các mẫu hợp đồng khác

- Các quy định về hợp đồng

- Các thủ tục chi tiết

 

I. Các mẫu hợp đồng xây dựng

1. Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 4 loại tùy thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu và giá hợp đồng

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 08/2016/TT-BXD

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Thông tư 08/2016/TT-BXD

2. Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 09/2016/TT-BXD

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Thông tư 09/2016/TT-BXD

3. Mẫu hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng oại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

4. Mẫu hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 09/2016/TT-BXD

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Thông tư 09/2016/TT-BXD

5. Mẫu hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

6. Mẫu hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng (EC)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

7. Mẫu hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị (EP)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

8. Mẫu hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị (tổng thầu EP)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

9. Mẫu hợp đồng cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (PC)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

10. Mẫu hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (tổng thầu PC)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

11. Mẫu hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (EPC)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 30/2016/TT-BXD

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Thông tư 30/2016/TT-BXD

12. Mẫu hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (tổng thầu EPC)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 30/2016/TT-BXD

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Thông tư 30/2016/TT-BXD

13. Mẫu hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey)

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

14. Mẫu hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

15. Mẫu các loại hợp đồng xây dựng khác

·     Mẫu hợp đồng loại 01

Quy định đối với hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu, gồm 6 loại tùy thuộc hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

·     Mẫu hợp đồng loại 02

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhưng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

·     Mẫu hợp đồng loại 03

Quy định đối với Hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng Luật đấu thầu và Nghị định 37/2015/NĐ-CP

 

III. Các thủ tục chi tiết

Chi tiết mỗi thủ tục bao gồm:

Nội dung đề cập

Mô tả

Chỉ dẫn pháp lý

Phạm vi áp dụng

Trường hợp nào phải áp dụng ?

 

 

 

Quy định tại đâu ?

Thời điểm thực hiện

Thực hiện khi nào ?  Tại sao ?

Đối tượng thực hiện

Ai thực hiện ?

Điều kiện thực hiện

Điều kiện năng lực ? Các điều kiện khác ?

Thời gian thực hiện

Trong bao lâu (tối thiểu/tối đa) ?

Chi phí thực hiện

Nguyên tắc xác định ? Giá trị ?

Nội dung thực hiện

Chi tiết ? Các biểu mẫu ?

Các lưu ý

 

 

 

-1