Chuyên mục:

Chuyên mục:CDPL

Chuyên mục bao gồm các bài viết:

- Quản lý chi phí

- Các chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng

- Các quy định

- Các thủ tục chi tiết

 

I. Các chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng

1. Các chi phí trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

·     Dự án đầu tư xây dựng

ü Đối với dự án quan trọng quốc gia

ü Đối với dự án nhóm A

ü Đối với dự án nhóm B

ü Đối với dự án nhóm C

·     Dự án đầu tư PPP

ü Đối với dự án quan trọng quốc gia

ü Đối với dự án nhóm A

ü Đối với dự án nhóm B

ü Đối với dự án nhóm C

2. Các chi phí trong giai đoạn quyết định đầu tư

·     Dự án đầu tư xây dựng

ü Đối với dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

ü Đối với dự án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

·     Dự án đầu tư PPP

ü Đối với dự án quan trọng quốc gia, nhóm A và nhóm B

ü Đối với dự án nhóm C

 

II. Các quy định          

·     Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

·     Tổng mức đầu tư xây dựng

ü  Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng

ü Xác định tổng mức đầu tư xây dựng

ü Thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư

ü Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

·     Dự toán xây dựng công trình

ü Nội dung dự toán xây dựng

ü Xác định dự toán xây dựng

ü Thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng

ü Điều chỉnh dự toán xây dựng

·     Dự toán gói thầu xây dựng

·     Định mức xây dựng

·     Giá xây dựng

·     Chỉ số giá xây dựng

·     Giá ca máy và thiết bị thi công

·     Thanh toán hợp đồng xây dựng

·     Quyết toán hợp đồng xây dựng

·     Thanh lý hợp đồng xây dựng

·     Thanh toán vốn đầu tư xây dựng

·     Quyết toán vốn đầu tư xây dựng

·     Các loại thuế, phí, lệ phí

·     Các quy định khác

 

III. Các thủ tục chi tiết

Chi tiết mỗi thủ tục bao gồm:

Nội dung đề cập

Mô tả

Chỉ dẫn pháp lý

Phạm vi áp dụng

Trường hợp nào phải áp dụng ?

 

 

 

Quy định tại đâu ?

Thời điểm thực hiện

Thực hiện khi nào ?  Tại sao ?

Đối tượng thực hiện

Ai thực hiện ?

Điều kiện thực hiện

Điều kiện năng lực ? Các điều kiện khác ?

Thời gian thực hiện

Trong bao lâu (tối thiểu/tối đa) ?

Chi phí thực hiện

Nguyên tắc xác định ? Giá trị ?

Nội dung thực hiện

Chi tiết ? Các biểu mẫu ?

Các lưu ý

 

 

 

-1